Учнівське самоврядування

                        Статут учнівської організації Учнівське самоврядування – це старт для початку професійного зростання, можливість вчитися, бути відповідальним за себе і за інших.   /. Основні положення Шкільний Учнівський Парламент є вищим виконавчим ор­ганом шкільного самоврядування, який виконує функції з питань, які стосуються діяльності класних колективів, сприяння розвитку соціальної компетентності кожного учня, організації дозвілля та оздоровлення школярів.Учнівський Парламент існує на принципах демократії, співуправління, загаль­ного оприлюднення, творчого підходу до вирішення питань внутрішкільного життя.Інтереси дитини, її всебічний розвиток, утвердження загальнолюдських цінностей визначають основний зміст та напрям діяльності шкільного самоврядування.Утвердження навичок співпраці, розвиток особистості дитини, тісний взаємозв’язок з органами учнівського самоврядування є основою дія­льності педагогічного колективу.Співпраця учнів і вчителів ґрунтується на засадах рівності й взаємоповаги та відповідає основним засадам Конвенції ООН про права дитини.Систему внутрішнього устрою Учнівського Парламенту  складають класи з 9 по 11 клас, які працюють за певними напрямами згідно з Статутом про учнівське самоврядування та очолюється старостами класів. У своїй діяльності Учнівський Парламент керується цим Статутом, планами ро­боти міністерств, статутом та правилами внутрішнього розпорядку школи. II. Мета Метою діяльності Учнівського Парламенту є: –   виховання соціально зрілої, творчої, ініціативної особистості; –   формування активної особистості, здатної нести відповідальність за свої дії та вчинки, громадянина України; –    засвоєння демократичних норм, традицій, принципів; –    захист прав та інтересів учнів; –    залучення до ідеалів цивілізованого суспільства. III. Завдання. Основними завданнями діяльності Учнівського Парламенту є: –    формування основ демократичної ментальності учнів школи; –    виховання у дітей віри в себе, у свої можливості, сили, відповідальність; –    формування гармонійно розвиненої особистості; –    розвиток творчої ініціативи та організаторських здібностей кожної ди­тини; –    об’єднання школярів з метою проведення різних заходів, спрямованих на добрі та корисні справи. IV. Принципи діяльності. Учнівський Парламент діє на засадах: –    добровільності членства; –    демократії, законності, гласності; –    рівності можливостей; –    свободи думки; –    прагнення до згоди; –    особистої відповідальності; –    співпрацею с дирекцією школи та педагогічним колективом. V. Функції Учнівського Парламенту. Учнівський Парламент відповідно до мети і завдань діяльності: –    затверджує план роботи Учнівського Парламенту; –    подає пропозиції педагогічному колективу та дирекції щодо роботи школи; –    ініціює проведення загальношкільних заходів; –    звітує на загально шкільній конференції про проведену роботу. Чергові вибори до Учнівського Парламенту проводяться щорічно у вересні нового навчального року.Учнівський Парламент зі свого складу тайним прямим голосуванням обирає президента строком на 1 рік на альтернативній основі. Обраним вважа­ється кандидат, за якого проголосувала більша кількість виборців.Зі складу учнівського Парламенту обираються голови Міністерств в напрямках роботи парламенту.Парламентські засідання проводяться один раз на чверть, а засідання голів міністерств один раз на місяць.Рішення Парламенту є керівним для діяльності голів центрів та учнівсь­ких колективів.Положення Статуту можуть бути змінені або скасовані, якщо за цю про­позицію проголосують більше ніж 2/3 членів Учнівського Парламенту.Рішення, прийняті Парламентом, є обов’язковими для виконання учнівським колективом.Члени Парламенту можуть звернутися із запитаннями до педради. Пед­рада зобов’язана повідомити про результати розгляду запиту. Педагогічний колектив та адміністрація школи не мають права відмовити у розгляді зауважень та пропозицій, висловлених Парламентом щодо навчально-виховного процесу. VI. Формування керівних органів Учнівського Парламенту Вибори до органів Учнівського Парламенту є вільними і відбуваються на засадах рівного і прямого виборчого права шляхом відкритого голо­сування в учнівських колективах.Вибори здійснюються на демократичній основі. В школі, починаючи з 9 класу, учні мають активне і пасивне виборче право (право обирати і бути обраними). Виборче право учнів не може бути обмежено залежно від результатів навчання.          Кандидатів бажано висувати, орієнтуючись на такі якості особистості: упевненість у собі;уміння самоорганізовуватись, організувати будь-яку справу, повести за собою;почуття власної гідності;наполегливість у досягненні поставленої мети;почуття справедливості;об’єктивність під час вирішення спірних питань;комунікабельність;готовність прийти на допомогу, захистити права людини;порядність у стосунках з оточуючими, повага до людей;уміння визнати свої помилки.Відбір кандидатур для голосування проводиться відкрито у процесі зага-льного обговорення в класах.Загальношкільний Учнівський Парламент складається з Міністерств. 1. Міністерство освіти — покликана виховувати в учнів відповідальне ставлення до навчання. * Рейди : “Портфель”                 “Щоденник”                 “Домашнє завдання” * Предметні тижні, вечори, олімпіади. * Залучення до шкільних гуртків, факультативів. * Шкільні лінійки. 2. Міністерство внутрішніх справ — виховання свідомої дисципліни і культури поведінки учнів в школі та в позаурочний час; виконання всіма школярами Правил для учнів та Правил внутрішнього розпорядку школи, єдиних педагогічних вимог . * Рейди: “Урок”                 “Перерва”                 “Вулиця” * Пости чергування * Дні профілактики * Робота з учнями, які порушують дисципліну *  Контроль зовнішнього вигляду учнів 3. Міністерство культури — організація творчої діяльності позакласних заходів. * Традиційні шкільні свята * Залучення до гурткової роботи * Концертні програми 4. Міністерство спорту та здоровя — проведення заходів, які популяризують здоровий спосіб життя. * Рейди: “Затишок”                “Твій зовнішній вигляд” *Організація спортивних змагань, шкільних олімпіад, туристичних походів * Залучення учнів до спортивних гуртків і секцій 5. Міністерство праці та санітарії — проведеня заходів, які сприяють покращенню благоустрою школи та санітарного стану класів і кабінетів. * Контроль за санітарним станом школи * Благоустрій території школи, догляд за квітами * Контроль за збереженням майна та підручників * Чистота та зовнішній вигляд учнів Міністерство преси та інформації * забезпечення інформації для учнів школи про всі події та питання життя школи * ведення газети «Шкільний вісник» VII. Права та обов’язки Кожен учень має право: Брати участь у виборах до шкільного Парламенту (обрати і бути обраним) починаючи з 9 класу.Громадянство учня припиняється у разі: 
– переходу до іншої школи;
– виключення учня зі школи за рішенням парламенту школи.На повагу гідності, на вільний своєї особистості, якщо при цьому не по­рушуються права та свободи інших людей.Право користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою на­вчального закладу освіти.На доступ до будь-яких відомостей з усіх галузей знань.На участь у науково-дослідницькій, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах.Брати участь у добровільних самодіяльних спілках, творчих студіях, клу­бах, гуртках тощо.Проводити мирні збори, походи, дискотеки, про які завчасно оповіщають адміністрацію та органи самоврядування.Відстоювати свої права в суперечках; у разі виникнення конфліктних си­туацій у взаєминах між учнями, а також між учнями та вчителями, учень має право звернутися у правову комісію Учнівського Парламенту, яка повинна розглянути справу у тижневий строк.Ознайомлюватися з перевіреними контрольними, самостійними, заліко­вими роботами, звертатися до вчителів за поясненням оцінок.На захист від будь-яких форм експлуатації, насилля, які порушують права учня або принижують його честь та гідність.Не підлягати моральному та фізичному насиллю.Право на безпечні умови навчання і труда. Кожен учень зобов’язаний: Систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень.Керуватися у своїй діяльності загальнолюдськими цінностями (дотриму­ватись правових, моральних та етичних норм).Не порушувати правил внутрішнього трудового розпорядку закладу, в якому навчаються.Дотримуватися правил громадського співіснування, з повагою ставитись до свобод, прав, гідності інших людей.Не пропускати уроків, а також не запізнюватися на них без поважної причини. Поважними причинами можуть бути: 
– хвороба (довідка від лікаря); 
– нестандартні сімейні обставини (довідка від лікаря, як виняток – запис від бітьків).
Сумлінно чергувати в класі, а також в приміщенні школи або на її тери­торії згідно з графіком.Дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд.Дбати про порядок на території і в приміщеннях школи та на закріпленій за кожним класом території (підтримувати чистоту, озеленяти та інше), берегти шкільне майно.Зміцнювати авторитет школи, підтримувати та продовжувати її традиції.Не вживати на території школи алкогольних та наркотичних речовин, не палити.Дбати про власне здоров’я та безпеку і здоров’я та безпеку інших людей.Виконувати вимоги адміністрації та педагогічних працівників, а також постанови органів на виборчих посадових осіб учнівського самовряду­вання.

Наші справи